default logo

Merktekens van Wedergeboorte

Merktekens van Wedergeboorte

Uit hul geskrifte blyk dit dat van die grootste geloofshelde deur die geskiedenis hulself op die een of ander tyd afgevra het oor die egtheid van hul geloof. Selfs ‘n man soos dr. Martin Lloyd-Jones het onomwonde verklaar dat hy enige Christen met groot agterdog bejeen wat beweer dat hy nag nooit aan die egtheid van sy geloof getwyfel het nie.

Een manier om hierdie vraag vir jouself uit te maak, is om te kyk tot watter mate ‘n paar van die tipiese kenmerke van ‘n Christen op jou lewe van toepassing is.

Die eerste en belangrikste kenmerk van ‘n opregte gelowige is natuurlik dat hy in Christus glo: “Elkeen waf glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore ( 1 Joh 5: 1) – maar dit weet die duiwels oak! Saligmakende geloof is van harte van twee dinge oortuig: Dat Christus vir die mens se sonde versoening gedoen het. en dat dit oak op my van toepassing is.

Die tweede kenmerk is dat ‘n Christen en die sonde nie meer langs dieselfde vuur kan sit nie: “Elkeen waf uit God gebore is, doen nie meer sonde nie …” (I Joh 3:9); en “… dan weet julle dat elkeen wat die geregtigheid doen, uit Hom gebore is. “( 1 Joh 2:29). Die omdraai van bekering mag ‘n langsame en hortende proses wees, maar dis so seker en onomwonde as die seisoensverandering van die winter na die somer. ‘n Christen en die sonde sal nou maar huismaats wees tot ons Verlosser kom, maar hulle voel beslis nie gemaklik in mekaar se geselskap nie!

 

Johannes beskryf oak vir ons ‘n derde kenmerk van die ware gelowige: “… elkeen wat lielhef, is uit God gebore …”( I loh 4:7). Hy wys ons egter oak daarop dat hierdie liefde ‘n dubbele gerigtheid het: dit bestaan eerstens uit ‘n gehoorsame liefde tot God, en tweedens uit ‘n dienende liefde teenoor ons medemens (IJoh 5: 1-2).

Die vierde vraag wat die twyfelende Christen kan afvra, is: Loop ek stroom op, of dryfek maar saam met die wereld? I Joh 5:4: “… alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld …”. God verafsku wêreldge!ykvormigheid: “Wie ‘n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy ‘n vyand van God is” Jak 4:4). God se uitverkorenes lewe dus nie volgens die behepthede en waardes en prioriteite van hierdie wêreld nie.
Miskien lê die Christen wat twyfel oor die egtheid van sy geloof se grootste troos juis daarin dat hy nie hierdie kwellings sou beleef het as sy redding nie vir hom so belangrik was nie. Natuurlik “loop en val” ons op pad na die wenpaal, maar dit laat ons net soveel te meer op ons Verlosser steun en vertrou -en in elk geval is ons in baie goeie geselskap. Het die grote van die grotes nie self gesê nie: “Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte waf ek nie wil doen nie, dit doen ek” (Romeine 7: 19).

 

Miskien twyfel jy nog steeds. ‘n Christen het uit dure ondervinding geleer om die vlees te wantrou. Kyk dan ofjou antwoorde op die volgende vrae nie vir jou sekerheid gee nie.

  • Voel jy gemaklik as dit kom by geestelike dinge, vind jy dat jy toenemend genot put uit die Woord van God, om te luister na mense wat oar Hom praat of preek, en lering?
  • Is jy dikwels ontevrede met jou ‘Christelikheid’, is jy voortdurend bewus van jou sondigheid, jou onvermoë om net naastenby aan Sy standaarde te voldoen?
  • Besef jy dikwels dat jy nie in volle beheer is van jou lewe nie, is jy voortdurend bewus van jou afhanklikheid van Sy genade?
  • Het jy ‘n toenemende honger om Hom beter te leer ken, meer van Hom te weet, meer te weet wat Hy van jou verwag?
  • Posted by Charl Coetzee
  • on June 3, 2014
  • Comments are off
  • Articles ,
Read More